Описание на курса

За кого са предназначи модулите от обучението за граждако участие?

Модулите са предназначени за деца и младежи на възраст от 14 до 19-20 години. Темите, които се засягат в тях обичайно се считат за част от гражданското образование и могат да попаднат в часове по различни предмети или в извънкласни занимания. В настощото обучение темите са въведени по донякъде нетрадиционен начин – чрез аудио записи с продължителност от по-малко от минута до 2-3 минути. Всеки запис представя в резюме възгледите по разгледаната тема на ученик или младеж, когото наричаме „коментатор“. Някои аудио материали са записани от всеки коментатор самостоятелно, други са извадени от дискусии с повече участници.

Кой може да използва обучението за младежко участие?

Обучението за младежко участие може да бъде използвано от учители, инструктори, които работят с младежи в рамките на краткосрочни обучения, млади лидери, които желаят да обучават свои връстници или просто да организират срещи и дискусии по теми, свързани с гражданското участие.

Как да използваме модулите от обучението за младежко участие?

Идеята на всеки модул е да въведе разглежданата тема в три стъпки:

1)      Кратък аудио коментар с продължителност до 2-3- минути. Всеки аудио коментар представлява отговор на основния въпрос в модула. Целта му е да предизвика първоначален интерес към темата и да зададе теми за по-нататъшна дискусия.

2)      Отговори на поредица от прости въпроси, свързани с темата. Целта на въпросите е да регистрират първоначалните реакции и нагласи на всеки участник. Така участниците могат да добият по-ясна представа за това как собственте им позиции се съотнасят с позициите на останалите, които са отговорили на същите въпроси.

3)      Провеждане на дискусия по темата, която може да приеме и по конфронтационен характер, т.е. да се превърне в дебат, в който се защитават и аргументират трудно съвместими тези и позиции. Правилата на дискусията или дебата се разясняват предварително от водещия.

4)      Насочване към по-задълбочени материали по темата или предлагане на насоки за самостоятелно търсене на такива материали.

5)      Следваща среща, за която участниците са се запознали с конкретен по-задълбочен материал по темата. Материалът се въвежда от някой от участнци с аудио или видео коментар или друга презентация, която може да бъде по-продължителна – 5-7 мин.

6)      Провежда се дускусия както в точка 3.  


Последно модифициране: четвъртък, 4 януари 2024, 07:58